Právě se nacházíte: B-English Základní informace » Program školky

Program školky

Program školky je založen na principu pravidelně se měnících témat. Program se řídí roční osnovou, která je přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Každý měsíc má své vlastní téma a každý týden své podtéma. Témata (barvy, rodina, zvířátka apod.) vycházejí ze vzdělávacího plánu a přizpůsobují se rovněž ročnímu období a s ním spojenými nevšedními dny (Vánoce, Halloween…). Na tyto témata poté navazuje většina aktivit. Díky takto sestavenému programu se děti seznámí s maximem informací. Výukový program naší školky se tedy zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů (citového, sociálního a fyzického rozvoje), na pohybové a komunikační dovednosti, rozvoj tvořivosti, hudebního vzdělání a samostatnosti.

Mateřská školka provádí výuku dle metodického plánu, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Ten byl zpracován Výzkumným ústavem pedagogickým na žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

ANGLIČTINA VE ŠKOLCE PO CELÝ DEN

Přirozenou součástí vzdělání je v dnešní době znalost nejen mateřského jazyka, ale ještě jednoho světového jazyka, většinou angličtiny. Angličtina a její "nenápadná" výuka je součástí veškerých aktivit naší školky. Používáme ji každý den, prostupuje činnosti dětí, přezutím počínaje a pozdravem na rozloučeno konče. Účastí v naší školce usnadníte dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu a bez "učení". Pokud se pak dítě, které chodilo dlouhodobě do naší školky, zapojí do výuky angličtiny na základní škole, je to pro něj mnohem snadnější. Dítě začne zjišťovat, že umí používat mnohá slovíčka, fráze a že mnohému rozumí.

Taneční průprava

Taneční kroužek nabízí hudebně pohybové hry, prvky taneční a moderní gymnastiky a tanečky s náčiním. Zábavnou formou se budeme snažit Vaše děti vést ke správnému držení těla, pohyblivosti, obratnosti, pružnosti a koordinaci. Děti si v sobě vypěstují kladný vztah k pohybovým činnostem. Ukázky naučených dovedností Vám budou představeny na besídkách a při jiných událostech.

Golfová příprava

Golf pro nejmenší děti je pojatý tak, aby děti současně sportovaly a udržovaly svou fyzickou kondici a zároveň se učily nové poznatky. Začínáme samozřejmě formou her a cvičení. Při této výuce se používají plastové hole, které jsou upravené tak, aby poté přechod na hole železné nebyl náročný. Jedním z cílů je v této první fázi golfu naučit děti správnému přístupu ke hře. Náš golfový trenér říká: ,,Hravě naučím, vesele zabavím a kamarádsky přivedu ke golfu i ty nejmenší.“:-)

Tenisová příprava

Hlavním cílem je hravou formou podchytit zájem dětí o tenis. Příprava je zaměřena na základní pohybovou průpravu a získání technických dovedností pro další závodní či rekreační hru. Při výuce je využíváno zkrácených raket, pěnových míčů, sítí pro minitenis a mnoho dalších pomůcek, které přispívají k rychlému zvládnutí dovedností pestrou a efektivní formou.

Plavání

Cílem našeho plavání je naučit dítě nebát se vody a osvojit si základní plavecké dovednosti. Dítě se naučí na signál zadržet dech, potopit se a pohybovat se pod vodou. Výuka probíhá pod odborným vedením instruktorky. Lekce je vedena hravou a nenásilnou formou.

Ekovýchova

Vychází z poznatku, že lidé jsou součástí přírody. Úkolem je, aby děti získávaly takové vědomosti a dovednosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, člověka, svět a prostředí, ve kterém člověk pracuje a žije. Jsou zde vedeni k tomu, aby si uvědomily, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat.

Pohybový kroužek

Tento kroužek obsahuje rytmicko-pohybové hry, cvičení (se speciálními pomůckami) a protažení (spojené s říkankami a básněmi), cvičení zaměřené na zručnost a obratnost apod. Děti budou také trénovat základy teamových sportů a her.

Hudební hrátky

Děti budou poznávat různé hudební nástroje. Naučí se některé písně a také si pro Vás připraví vystoupení na naše společná setkání.

Kreativní tvoření

Výtvarné, tvořivé a manuální dovednosti dětí jsou velmi důležité, neboť jsou základem jejich vnímání, představivosti, fantazie a myšlení. Naší snahou tedy je rozvíjet v dítěti nadání, soustředění a zájem o práci. Pracujeme s netradičními materiály. Výsledky našich prací si budete moci prohlédnout na společných setkáních.

Didaktické hry

Rozvíjí pozornost, soustředění a logické myšlení.

Rozvoj řeči a slovní zásoby, logopedická cvičení

Aktivity zaměřené na rozvoj dovednosti správně vyslovovat hlásky. Učíme se říkanky, básně, ale také se učíme mluvit a vystupovat před ostatními.

Dramatická výchova, divadlo B-English

Základním principem dramatické výchovy je dramatická hra, která podněcuje a posiluje pozornost a soustředění, představivost, fantasii, myšlení, pohybovou kulturu, komunikaci slovní i mimoslovní, techniku řeči a projevu vůbec. Všemi těmito prostředky působí především na utváření osobnosti dítěte. Žáci se zbavují křečovitosti a trémy, pěstují kulturu řeči a celkového projevu. Jsou směrováni k uměleckým projevům jako i k hlubšímu a citlivějšímu vnímání a chápání umění a kultury.

Keramika

Kroužek keramiky je veden zkušeným pedagogem s dlouholetou zkušeností s výukou dětí. Děti se na kroužku seznámí s keramickou hlínou a vyzkouší si různé způsoby modelování a dekorování engobami. Děti se mohou těšit na modelování figurek, zvířátek, pohádkových postaviček, ručně vytvářených hrníčků atd. Děti zde mohou projevit kreativitu a představivost. Z hodin si odnesou spoustu hezkých výrobků.

Základní škola B-English Jazyková škola B-English