777 032 098
info@b-english.CZ

Mimoškolní činnost

Kroužky a aktivity

Kroužky a aktivity pro školní rok 2020/2021 právě připravujeme.

Školní družina, školní klub

Návštěva ranní a odpolední Školní družiny/Školního klubu není povinnou součástí školní docházky. S návštěvou odpolední Školní družiny/Školního klubu souvisí další platby nad rámec stanoveného školného. Ranní družina je zahrnuta v ceně školného. Žák může družinu navštěvovat každý den nebo pouze ve vybrané dny. Během odpoledne probíhají různé kroužky a aktivity pro odlišné věkové kategorie. Výčet kroužků a aktivit naleznete v sekci Kroužky a aktivity.


Přihlášení k docházce do Školní družiny/Školního klubu:

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce podle vlastního uvážení. Bez doprovodu mohou družinu nebo klub opustit pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas. Jakmile bude žák přijat ke studiu na ZŠ, může se následně přihlásit k docházce do Školní družiny/Školního klubu.


Základní principy a harmonogram provozu

Z hlediska fungování je naším záměrem především co nejužší napojení na potřeby žáků, vyplývající z plnění školních povinností, rozvíjení jejich dovedností a různých zájmů. Doba strávená ve Školní družině je cíleně a důsledně rozdělována. Například k odpočinku a relaxaci, plnění domácích úkolů a k činnostem v řadě zájmových kroužků. Družina je vedena pedagogickými pracovníky naší školy a v případě zájmových kroužků také vybranými externisty.

Družina je ve školní dny otevřena vždy ráno od 7.00 do 8.15 hodin a odpoledne od konce vyučování do 18.00. Pouze v pátek odpoledne je provoz družiny zkrácený do 16.30.


Cenové programy: Školní družina (1.–5.ročník)

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(1.–5.ročník)
MĚSÍČNÍ ŠKOLNÉ
Po obědě – 18.00 hod.
1. ročník – 2. ročník, 1–2 dny v týdnu400 Kč
1. ročník – 2. ročník, 3–5 dnů v týdnu600 Kč
3. ročník, 1–2 dny v týdnu400 Kč
3. ročník, 3–5 dnů v týdnu700 Kč
4.–5. ročník, 1–2 dny v týdnu500 Kč
4.–5. ročník, 3–5 dnů v týdnu800 Kč

Vybrané kroužky v rámci Školní družiny jsou v rámci školného. Ostatní kroužky jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku pro příslušný školní rok.


Cenové programy: Školní klub (6.–9.ročník)

ŠKOLNÍ KLUB
(6.–9. ročník)
MĚSÍČNÍ ŠKOLNÉ
6.–9.ročník1500 Kč

Vybrané kroužky v rámci Školního klubu jsou v rámci školného. Ostatní kroužky jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku pro příslušný školní rok.