777 032 098
info@b-english.CZ

Učební plán

Soukromá Základní škola B-English je škola s výrazně rozšířenou výukou anglického jazyka. Učitelský sbor je tedy obohacen o kvalitní učitele z anglicky mluvících zemí. Vysvědčení vydaná naší školou mají stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR. Díky vzdělávacímu plánu rozšířenému o anglický jazyk budou mít absolventi velký náskok v anglickém jazyce. Žáci jsou vedeni, aby byli zvyklí používat angličtinu jako nástroj pro další učení. V českém jazyce se zaměřujeme na vlastní četbu žáků, jež považujeme za obzvlášť důležitou. Zvýšená pozornost patří také výchovám – pro nás to nejsou zbytkové hodiny. Klíčová je osobnost učitele, ale také příjemná atmosféra školy. Dítě se musí do školy těšit, neboť základní škola je vstup do školního světa.

Počty vyučovacích hodin vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících

Vzdělávací oblastVzdělávací oborPředmětMin. dotace1.2.3.4.5.Cel. dotaceDispon. hodiny
Jazyk a jazyková komunikaceČeský jazyk a literaturaČj335+27777352
Cizí jazykAj9+4+43+13+13+12011
Matematika a její aplikaceMatematika a její aplikaceM20444+14+14+1233
Informační a komunikační technologieInformační a komunikační technologieIn1110
Člověk a jeho světČlověk a jeho světPrv12122120
Vl12
22
Umění a kulturaHudební a výtvarná výchovaHv1211111120
Vv11221
Člověk a svět práceČlověk a svět práce51111150
Člověk a zdravíTělesná výchovaTv1022222100
Disponibilní hodiny16
Celkem hodinové dotace102212224252611816

Počty vyučovacích hodin vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících

Vzdělávací oblastVzdělávací oborPředmětMin. dotace6.7.8.9.Cel. dotaceDispon. hodiny
Jazyk a jazyková komunikaceČeský jazyk a literaturaČj154443+1161
Anglický jazykAj12333+13+1142
Další cizí jazykDle výběru6222+282
Matematika a její aplikaceMatematikaM154443+1161
Informační a komunikační technologieInformatikaInf11+1+1+143
Člověk a přírodaFyzikaFy211221221
ChemieChe0022
Přírodopis221+11
ZeměpisZe1121
Člověk a společnostDějepis112222110
Výchova k občanstvíVkO1101
Umění a kulturaHudební výchovaHv101111100
Výtvarná výchovaVv2211
Člověk a svět prácePracovní činnosti31011118
B-BetterB-Be+2+2+2+2
Člověk a zdravíTělesná výchovaTv102222100
Výchova ke zdravíVkZ1100
Disponibilní hodiny18
Celkem hodinové dotace1043030323012218

Učební plán – průřezová témata

Environmentální výchova
ZEMĚ NÁŠ DOMOV! MYSLI GLOBÁLNĚ – KONEJ LOKÁLNĚ!

Průřezové téma Environmentální výchova v základním vzdělávání vychází z komplexního pojímání vztahu člověka k životnímu prostředí, za něž je považováno vše – od nejbližšího okolí po biosféru planety. Propojuje hlediska přírodovědná, sociální, technicko-ekonomická i estetická. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za své jednání i jednání společnosti. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských; hledisek časových i prostorových.

V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a podporuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince.

Zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí; postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získání obnovitelných zdrojů surovin a energie.

Školní plán EVVO je samostatný dokument, který je součástí Organizačního řádu školy.

Cílové zaměření

 • Rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí.
 • Vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování.
 • Přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa.
 • Umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí.
 • Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí.
 • Napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí, seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti.
 • Učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů.
 • Učí komunikovat o problémech životního prostředí.
 • Přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty.
 • Vede k odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody.
 • Přispívá k utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí.

Tematické okruhy

 • Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, lidské sídlo, kulturní krajina.
 • Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje.
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a ŽP, ekologické zemědělství, doprava a ŽP, průmysl a ŽP, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině, programy zaměřené k růstu ekologického vědomí.
 • Vztah člověka k prostředí – obec (přírodní zdroje, příroda a kultura obce a její ochrana, životní styl, aktuální místní ekologické problémy, prostředí a zdraví, principy udržitelnosti rozvoje.

Mediální výchova

Průřezové téma Mediální výchova nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Stávají se důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jednotlivce i společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec.

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti – schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost.

Cílové zaměření

 • Přispívá ke schopnosti úspěšně se zapojit do mediální komunikace.
 • Rozvíjí schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům.
 • Využívá potenciál médií jako zdroje informací i zábavy.
 • Umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích.
 • Vytváří představu o roli médií v každodenním životě.
 • Rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejných vystoupeních.
 • Přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci (redakční kolektiv).


Tematické okruhy

Receptivní činnosti

 • Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – kritický přístup ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních prvků ve sděleních od informativních a společensky významných, chápání podstaty mediálního sdělení.
 • Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, jejich funkce; hlavní rysy reprezentativnosti, identifikace společensky významných hodnot v textu, opakované užívání prostředků ve zpravodajství, reklamě i zábavě.
 • Stavba mediálních sdělení – pravidelnost v uspořádání mediovaných sdělení, pozitivní postupy při sdělování, srovnávání titulních stran různých deníků, skladba sdělení v časopisech pro děti.
 • Vnímání autora mediálních sdělení – identifikovatelnost postojů a názorů autora sdělení, výrazové prostředky, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a významu zprávy.
 • Fungování a vliv médií ve společnosti – organizace a postavení médií ve společnosti, jejich vliv na každodenní život, financování médií, současné a historické perspektivy, vliv médií na režim dne žáků, role médií v politickém životě, vliv na kulturu.

Produktivní činnosti

 • Tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení, školní časopis; rozhlas a televize, internet.
 • Práce v realizačním týmu – utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin, spolupráce v týmu – redakci; stanovení si cíle, harmonogram práce, delegování úkolů a odpovědnosti; pravidelnost mediální produkce.

Multikulturní výchova
ŽIJEME SPOLU!

Průřezové téma Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování sociokulturních rozmanitostí. Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního i kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků – příslušníků minorit.

Výběr tematických okruhů při zařazování do výuky vždy vychází z aktuální situace ve škole, reflektuje na dění v místě školy a současnou situaci ve společnosti.

Cílové zaměření

 • Poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti.
 • Rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých.
 • Učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých.
 • Učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená jiné.
 • Rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin.
 • Rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie.
 • Učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání.
 • Poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.
 • Pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu.
 • Napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou.
 • Stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnosti jako zdroj obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu.
 • Pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s principy života v demokratické společnosti.
 • Vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu.
 • Učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám.

Tematické okruhy

 • Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; respektování zvláštností různých etnik žijících v místě školy; základní problémy sociokulturních rozdílů v ČR a v Evropě.