Právě se nacházíte: B-English Základní informace » Charakteristika školy

Charakteristika B-English

Soukromá Základní škola B-English je česká základní škola s výrazně rozšířenou výukou anglického jazyka. Cílem naší základní školy je, aby žák přišel do kontaktu s anglickým jazykem, ale neztratil při tom kontakt s českým prostředím, kulturou a vzděláním. B-English učí děti v českém jazyce, učí české reálie a kulturu

Z tohoto důvodu nemusí mít dítě při nástupu do školy žádné znalosti anglického jazyka. Český jazyk obzvláště na počátku studia jednoznačně dominuje. Předmět Anglický jazyk se vyučuje od první třídy a s angličtinou se budou žáci setkávat také při hodinách tělesné a výtvarné výchovy. Dotace hodin anglického jazyka se zvyšuje pozvolna tak, aby šestileté děti nebyly přetěžovány v období, kdy si utvářejí vztah ke vzdělávání. Základní škola pracuje se Školním vzdělávacím plánem pro ZV.

Co je pro NÁS a VÁS obzvláště důležité

 • Kvalitní pedagogický sbor.
 • Rodinné prostředí a atmosféra (nabízíme dětem množství mimoškolních akcí, aktivit a kroužků, výlety, seznamovací výlety, oslavy a výměnné pobyty,..).
 • Malá škola s čilým životem a vztahy napříč třídami.
 • Individuální přístup (individuální plány pro nadané žáky, průběžné hodnocení).
 • Každý žák má příležitost vyniknout v oblasti, která ho zajímá.
 • Komunikace bez formálních bariér – přímá a rychlá komunikace s rodiči, individuální konzultace,..
 • Začátek vyučování od 8:30.
 • Odpolední a ranní družina – široká škála aktivit.
 • Komplexní program odpoledních kurzů (jazykových, sportovních hudebních, vědeckých a mediálních).
 • Digitální výuka – efektivnost výuky s podporou tabletů.
 • Kvalita stravování.
 • Vzájemná úcta, respekt, tolerance, důvěra, vstřícnost ve vztahu ředitel – učitelé – žáci, a to obousměrně

Metody výchovné a vzdělávací práce

Jsme škola otevřená různým podnětům. Nedržíme se dogmaticky jedné určité pedagogické doktríny. Svou práci stavíme na individuálním přístupu k dítěti, a proto k různým dětem a k různým cílům volíme různé metody, u kterých vždy vyhodnocujeme jejich vhodnost, potenciální efektivitu a proveditelnost.

Výchovné a vzdělávací strategie

Všechny děti mají přirozenou schopnost a potřebu se učit, připravovat se na budoucí život.

 • Vytváříme pro děti stimulující prostředí a nabízíme jim důstojné výzvy.
 • Chceme, aby učení dávalo dětem smysl.
 • Chybu pokládáme za nezbytný zdroj poznání a popud k dalšímu hledání.
 • Víme, že otázky jsou často důležitější než odpovědi.
 • Snažíme se, aby děti poznávaly do hloubky a nezůstávaly na povrchu jevů a věcí.
 • Podporujeme tvořivost.
 • Podporujeme vnitřní motivaci.
 • Chceme si dopřát radost z objevování.
Jazyková škola B-English Mateřská škola B-English