Právě se nacházíte: B-English Základní informace » Cíle a zásady

Cíle a zásady učení v naší škole

 • Maximálně individuální přístup k žákům prvního stupně s ohledem na jejich potenciál v dalším učení.
 • Vést děti k rozlišení a respektování různých rolí, se kterými se budou v životě setkávat.
 • Naučit děti vnímat potřeby druhých.
 • Naučit děti spolupracovat ve skupině a týmu, nebát se zeptat.
 • Jedním z nejdůležitějších cílů je, aby se žáci začali rozvíjet jako svobodné a samostatně myslící osobnosti schopné žít mezi lidmi a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.
 • Naučit děti nebát se používat cizí jazyk.
 • Umět se radovat z vědomostí a dovedností.

Smyslupné učení

Učení musí mít pro žáky smysl. Cílem vzdělávání není pouze memorování informací, ale osvojování si znalostí a dovedností, jejich propojování a navazování na již existující znalosti žáků.

Aktivizující učení

Obzvlášť důležité pro samostatnost a tvořivou práci. Vytváření situací, ve kterých se mohou žáci maximálně projevit.

Individualizované učení

Každý z nás může dosáhnout svého potenciálu, učení na míru. Neexistuje jediný univerzální způsob výuky.

Spolupráce

Základem fungování společnosti je spolupráce. Žáci jsou pravidelně rozdělováni do malých pracovních skupin, v nichž spolupracují na řešení zadaných úkolů.

Komunikace

Základem rozvoje společnosti je komunikace. Prioritou ve výchově a vzdělávání na naší škole je zdokonalovat schopnost komunikace s ostatními - spolužáky, pedagogy, rodiči či jinými autoritami.

Hodnocení žáků

Ve škole se snažíme na všech úrovních vztahů uplatňovat základní pravidla lidskosti, respektu a slušné komunikace.

Naše pravidla:

Respektuji a chráním planetu Zemi s jejím živým i neživým stvořením.

Neničím sobě ani nikomu jinému zdraví.

Respektuji pocity a názory spolužáků, jednám laskavě, používám vhodný slovník.

Se zaměstnanci školy jednám vždy laskavě a respektuji je.

Chci být dobrým žákem, na vyučování se připravuji.

Ke školnímu majetku se chovám ohleduplně, je zde pro všechny.

V B-English má každá žák právo na bezpečné a podnětné prostředí. To klade požadavky na všechny, kteří se na tvorbě klimatu v B-E podílí: zaměstnance, žáky, rodiče a další návštěvníky školy.

To podstatné z obecných požadavků na všechny tyto zúčastněné shrnuje následující:

 • Otevřenost: Nezaujatý přístup ke každému, ke každodenním situacím, s touhou hledat nepředpojatá řešení.
 • Profesionalita: Pozitivní, přímý a přátelský přístup. Budování pozitivního prostředí v přímé a přátelské atmosféře.
 • Empatie: Bez předsudků se vcítit do pocitů druhého. Dívat se na svět z více úhlů.
 • Autentičnost: Být sám sebou. Nejdůležitější dar, který můžeme sobě i celému světu dát, je žít náš skutečný život, být sami sebou, se svými přednostmi i slabostmi.
 • Etiketa: Zdvořilé, etické, pozorné, galantní a příkladné vystupování a chování. Jsme sobě navzájem příklady.
 • Tolerance: Aby se každý mohl realizovat, musí cítit, že je přijímán, musí se cítit bezpečně. Toho dosáhneme vzájemnou tolerancí, trpělivostí, otevřenou diskuzí a snášenlivostí.

Pravidla hodnocení žáků

Cílem hodnocení je žáka pozitivně motivovat a poskytnout mu zpětnou vazbu – získávat informace o tom, jak danou problematiku zvládá, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogové se o chybě se žáky baví. Chyba je důležitý prostředek učení.

Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu a učitel tuto činnost vykonává průběžně po celý školní rok.

Smyslem hodnocení výkonu žáka je objektivně posoudit jednotlivé složky jeho školního výkonu. Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, soustředí se na individuální pokrok každého jednotlivce.

Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, práce s informacemi, úrovně komunikace a tvořivosti žáka.

Způsob hodnocení žáků

Žáci se setkávají s několikerým druhem hodnocení:

 • Průběžné formativní hodnocení dílčích výstupů v jednotlivých předmětech.
 • Souhrnné hodnocení v pololetí a na konci školního roku.
 • Interní testy, vystoupení.
 • Externí zkoušky a testování.

U průběžného hodnocení používáme různé formy – slovní hodnocení, sebehodnocení, hodnocení přidělením obrázku.

Každému hodnocení musí předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících kritérií hodnocení, jenž jsou uvedena ve ŠŘ. Kritéria pomáhají žákovi srozumitelně sdělit, co se od něho očekává, umožní mu rozpoznat, v čem jeho výkon vyhovuje nebo nevyhovuje.

Hodnocení na základě předem stanovených kritérií umožňuje porovnání individuálního výkonu s obecnou představou kvalitní práce, zamezuje tzv. sociálnímu hodnocení.

Vyučující je při klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a pravidla hodnocení, která jsou součástí ŠŘ naší školy. Se ŠŘ jsou žáci seznámeni na začátku školního roku a jejich zákonní zástupci na první třídní schůzce.

Kritéria pro hodnocení ve vyučovacích předmětech

 • Ucelenost a trvalost osvojení požadovaných cílových znalostí a dovedností vedoucích k dosažení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí.
 • Úroveň komunikačních dovedností – přesnost, výstižnost, odborná a jazyková správnost.
 • Osvojení dovednosti účinně spolupracovat.
 • Kvalita myšlení – především samostatnost, tvořivost, originalita.
 • Píle žáka, snaha a jeho přístup ke vzdělání.
 • Osvojení účinných metod samostudia.
 • Kvalita práce s informacemi – dovednost nalézat, třídit, prezentovat.

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků

 • Soustavné diagnostické pozorování žáka.
 • Různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové).
 • Souhrnné písemné práce.
 • Zpracování referátu, práce k danému tématu.
 • Zadání problémové úlohy.
 • Samostatné aktivity.
 • Skupinové a projektové práce.
 • Vědomostní a dovednostní testy Kalibro, Scio, Mensa.

Chování

Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích, při akcích organizovaných školou mimo školu, při reprezentaci školy. Hodnocení chování provád třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími, případně pedagogická rada.

Jazyková škola B-English Mateřská škola B-English