777 032 098
info@b-english.CZ

Profil školy

Soukromá Základní škola B-English je česká základní škola s výrazně rozšířenou výukou anglického jazyka. Cílem naší základní školy je, aby žák přišel do kontaktu s anglickým jazykem, ale neztratil při tom kontakt s českým prostředím, kulturou a vzděláním. Z tohoto důvodu nemusí mít dítě při nástupu do školy žádné předchozí znalosti s tímto cizím jazykem. Český jazyk, obzvláště na počátku studia, jednoznačně dominuje. Předmět Anglický jazyk se vyučuje od první třídy. S angličtinou se žáci setkávají také při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Dotace hodin anglického jazyka se zvyšuje pozvolna tak, aby šestileté děti nebyly přetěžovány v období, kdy si utvářejí vztah ke vzdělávání.


Soukromá Základní škola B-English je zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení. To znamená, že je školou akreditovanou MŠMT.


Co je pro NÁS a VÁS obzvláště důležité:

 • Kvalitní pedagogický sbor.
 • Rodinné prostředí a atmosféra (nabízíme dětem množství mimoškolních akcí, aktivit a kroužků, výlety, seznamovací výlety, oslavy a výměnné pobyty…).
 • Malá škola s čilým životem a vztahy napříč třídami.
 • Individuální přístup (individuální plány pro nadané žáky, průběžné hodnocení).
 • Každý žák má příležitost vyniknout v oblasti, která ho zajímá.
 • Komunikace bez formálních bariér – přímá a rychlá komunikace s rodiči, individuální konzultace…
 • Začátek vyučování od 8.30.
 • Odpolední a ranní družina – široká škála aktivit.
 • Komplexní program odpoledních kurzů (jazykových, sportovních, hudebních, vědeckých a mediálních).
 • Digitální výuka – efektivnost výuky s podporou tabletů.
 • Kvalita stravování.
 • Vzájemná úcta, respekt, tolerance, důvěra, vstřícnost ve vztahu ředitel–učitelé–žáci, a to obousměrně.
 • B-English je jedna z mála škol, ve které se nosí školní uniformy. Našeho studenta poznáte na první pohled, ať je ve škole, nebo na školní akci. Školní uniformu bereme jako demokratickou věc. Díky ní se nikdo z našich studentů nemusí cítit špatně, že zrovna nemá nejmodernější model kalhot. Stejně tak nemusí řešit, co si vezme na sebe. Žáci se soustředí na to, co je ve škole opravdu důležité.

Profil žáka

 • Hledá a objevuje. Je zvídavý, vytrvalý v hledání řešení, rád se učí nové věci.
 • Kriticky myslí. Přemýšlí o nově získaných informacích. Dokáže vidět věci z více úhlů. Rozhoduje se v řešení konkrétních problémů.
 • Ptá se a odpovídá. S jistotou vyjadřuje své myšlenky. Dokáže naslouchat druhým.
 • Nemá strach. Nebojí se vyjádřit myšlenky, názory, postoje, kterým věří. Nachází nová řešení a nebojí se je prosazovat. Přijímá sebevědomě nové a neznámé situace. Má morální hodnoty.
 • Je zásadový, poctivý a upřímný. Má smysl pro čestnost a spravedlnost.
 • Je starostlivý, citlivý k potřebám druhých. Empatický.
 • Je otevřený. Respektuje názory, tradice a hodnoty.
 • Je vyrovnaný. Uvědomuje si důležitost fyzické a duševní rovnováhy. Uplatňuje ve svém životě principy rovnováhy.

Metody výchovné a vzdělávací práce:

Jsme škola otevřená různým podnětům. Nedržíme se dogmaticky jedné určité pedagogické doktríny. Svou práci stavíme na individuálním přístupu k dítěti. Ke každému žákovi a k daným cílům volíme různé metody, u kterých vždy vyhodnocujeme jejich vhodnost, potenciální efektivitu a proveditelnost.


Výchovné a vzdělávací strategie:

Všechny děti mají přirozenou schopnost a potřebu se učit, připravovat se na budoucí život.


 • Vytváříme pro děti stimulující prostředí a nabízíme jim důstojné výzvy.
 • Chceme, aby učení dávalo dětem smysl.
 • Chybu pokládáme za nezbytný zdroj poznání a popud k dalšímu hledání.
 • Víme, že otázky jsou často důležitější než odpovědi.
 • Snažíme se, aby děti poznávaly do hloubky a nezůstávaly na povrchu jevů a věcí.
 • Podporujeme tvořivost.
 • Podporujeme vnitřní motivaci.
 • Chceme si dopřát radost z objevování.

Cíle učení v naší škole:

 • Maximálně individuální přístup k žákům prvního stupně s ohledem na jejich potenciál v dalším učení.
 • Vést děti k rozlišení a respektování různých rolí, se kterými se budou v životě setkávat.
 • Naučit děti vnímat potřeby druhých.
 • Naučit děti spolupracovat ve skupině a týmu, nebát se zeptat.
 • Jedním z nejdůležitějších cílů je, aby se žáci začali rozvíjet jako svobodné a samostatně myslící osobnosti, schopné žít mezi lidmi a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.
 • Naučit děti nebát se používat cizí jazyk.
 • Umět se radovat z vědomostí a dovedností.
 • Smysluplné, aktivizující, individualizované učení.
 • Důraz na spolupráci a komunikaci.

Ve škole se snažíme na všech úrovních vztahů uplatňovat základní pravidla lidskosti, respektu a slušné komunikace.

Naše pravidla:

Respektuji a chráním planetu Zemi s jejím živým i neživým stvořením.

Neničím sobě ani nikomu jinému zdraví.

Respektuji pocity a názory spolužáků, jednám laskavě, používám vhodný slovník.

Se zaměstnanci školy jednám vždy laskavě a respektuji je.

Chci být dobrým žákem, na vyučování se připravuji.

Ke školnímu majetku se chovám ohleduplně, je zde pro všechny.

V B-English má každý žák právo na bezpečné a podnětné prostředí. To klade požadavky na všechny, kteří se na tvorbě klimatu v této škole podílejí: zaměstnance, žáky, rodiče a další návštěvníky školy.

To podstatné z obecných požadavků na všechny tyto zúčastněné shrnuje následující:

 • Otevřenost: Nezaujatý přístup ke každému, ke každodenním situacím, s touhou hledat nepředpojatá řešení.
 • Profesionalita: Pozitivní, přímý a přátelský přístup. Budování pozitivního prostředí v přímé a přátelské atmosféře.
 • Empatie: Bez předsudků se vcítit do pocitů druhého. Dívat se na svět z více úhlů.
 • Autentičnost: Být sám sebou. Nejdůležitější dar, který můžeme sobě i celému světu dát, je žít náš skutečný život, být sami sebou, se svými přednostmi i slabostmi.
 • Etiketa: Zdvořilé, etické, pozorné, galantní a příkladné vystupování a chování. Jsme sobě navzájem příklady.
 • Tolerance: Aby se každý mohl realizovat, musí cítit, že je přijímán, musí se cítit bezpečně. Toho dosáhneme vzájemnou tolerancí, trpělivostí, otevřenou diskusí a snášenlivostí.

Pravidla hodnocení žáků:

Cílem hodnocení je žáka pozitivně motivovat a poskytnout mu zpětnou vazbu – získávat informace o tom, jak danou problematiku zvládá, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogové se o chybě se žáky baví. Chyba je důležitý prostředek učení. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu a učitel tuto činnost vykonává průběžně po celý školní rok.

Smyslem hodnocení výkonu žáka je objektivně posoudit jednotlivé složky jeho školního výkonu. Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, soustředí se na individuální pokrok každého jednotlivce.


Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, práce s informacemi, úrovně komunikace a tvořivosti žáka.


Způsob hodnocení žáků:

Žáci se setkávají s několikerým druhem hodnocení:

 • Průběžné formativní hodnocení dílčích výstupů v jednotlivých předmětech.
 • Souhrnné hodnocení v pololetí a na konci školního roku.
 • Interní testy, vystoupení.
 • Externí zkoušky a testování.

U průběžného hodnocení používáme různé formy – slovní hodnocení, sebehodnocení, hodnocení přidělením obrázku.

Každému hodnocení musí předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících kritérií hodnocení, jež jsou uvedena v řádu školy. Kritéria pomáhají žákovi srozumitelně sdělit, co se od něho očekává, umožní mu rozpoznat, v čem jeho výkon vyhovuje nebo nevyhovuje.

Hodnocení na základě předem stanovených kritérií umožňuje porovnání individuálního výkonu s obecnou představou kvalitní práce, zamezuje takzvanému sociálnímu hodnocení.

Kritéria pro hodnocení ve vyučovacích předmětech:

 • Ucelenost a trvalost osvojení požadovaných cílových znalostí a dovedností vedoucích k dosažení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí.
 • Úroveň komunikačních dovedností – přesnost, výstižnost, odborná a jazyková správnost.
 • Osvojení dovednosti účinně spolupracovat.
 • Kvalita myšlení – především samostatnost, tvořivost, originalita.
 • Píle žáka, snaha a jeho přístup ke vzdělání.
 • Osvojení účinných metod samostudia.
 • Kvalita práce s informacemi – dovednost nalézat, třídit, prezentovat.

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků:

 • Soustavné diagnostické pozorování žáka.
 • Různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové).
 • Souhrnné písemné práce.
 • Zpracování referátu, práce k danému tématu.
 • Zadání problémové úlohy.
 • Samostatné aktivity.
 • Skupinové a projektové práce.
 • Vědomostní a dovednostní testy Kalibro, Scio, Mensa.

Chování:

Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování školního řádu. Hodnotí se jeho chování ve škole, při reprezentaci školy, při školních akcích (včetně těch, které probíhají mimo areál školy). Hodnocení chování provádí třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími, případně pedagogická rada.