Soukromá základní škola B-English je česká základní škola s výrazně rozšířenou výukou anglického jazyka. Cílem naší základní školy je, aby žák přišel do kontaktu s anglickým jazykem, ale neztratil při tom kontakt s českým prostředím, kulturou a vzděláním. Z tohoto důvodu nemusí mít dítě při nástupu do školy žádné znalosti anglického jazyka. Český jazyk obzvláště na počátku studia jednoznačně dominuje. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy a s angličtinou se žáci setkávají také při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činnosti. Dotace hodin anglického jazyka se zvyšuje pozvolna tak, aby šestileté děti nebyly přetěžovány v období, kdy si utvářejí vztah ke vzdělávání.

Soukromá základní škola B-English je zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení. To znamená, že je školou akreditovanou MŠMT.

Co je pro NÁS a VÁS obzvlášť důležité:

 • kvalitní pedagogický sbor
 • rodinné prostředí a atmosféra školy
 • malá škola s čilým životem a vztahy napříč třídami
 • individuální přístup, podpora pro nadané žáky, průběžné hodnocení
 • každý žák má příležitost vyniknout v oblasti, která ho zajímá
 • komunikace bez formálních bariér – přímá a rychlá komunikace s rodiči, individuální konzultace…
 • začátek vyučování od 8:30
 • odpolední a ranní družina – široká škála aktivit
 • vzájemná úcta, respekt, tolerance, důvěra, vstřícnost ve vztahu vedení – učitelé – žáci – rodiče
 • B-English je jedna z mála škol, ve které se nosí školní uniformy. Buduje tak pocit sounáležitosti a stírají se sociální rozdíly mezi dětmi
 • nabízíme dětem množství mimoškolních akcí, aktivit a kroužků, výlety, oslavy…
 • kvalitní stravování