Zápis do MŠ pro školní rok 2024/25 proběhne 21. května 2024 v budově ZŠ a MŠ B-English, Tři Vršky 532 (budova A, prostory školky v přízemí).

U zápisu je potřebné předložit:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • vyplněnou a podepsanou přihlášku k předškolnímu vzdělávání (ke stažení)
  • evidenční list, který obsahuje potvrzení od lékaře o očkování dítěte (ke stažení)
  • zápisné 3000,- Kč (registrace dítěte, odečte se při platbě prvního školného)

Rodiče se s dítětem dostaví k zápisu v konkrétním čase uvedeném v pozvánce. Zápis proběhne formou polořízených skupinových, individuálních aktivit a rozhovoru s rodiči. Vyžadujeme fyzickou přítomnost dítěte u zápisu. Prosíme rodiče, aby děti měly s sebou přezůvky.

Kritéria:

  • Sourozenec v MŠ a ZŠ B-English – 1 bod
  • Posouzení připravenosti pro vzdělávání v MŠ – 5 bodů

Dosažené body se sčítají, tím se určuje pořadí dětí. V případě dosažení stejného počtu bodů se o pořadí rozhodne losováním.  

Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí pod jejich registračními čísly zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do 31. května 2024. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Pokud nebude dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou. Předtím dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí

Rozhodujeme ve správním řízení, proto máte právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí a nahlížet do spisu. To bude možné 24. května 2024. Konkrétní čas je třeba dohodnout telefonicky na čísle 601 529 624 nebo e-mailem na janciova@b-english.cz.

V případě nesplnění podmínky očkování k termínu zápisu, tedy k 21. 5. 2024, bude přerušeno správní řízení k možnosti doplnění dané podmínky.